Databeskyttelsespolitik

Dette er en beretning om behandlingen af personoplysninger i følge EU’s almene databeskyttelsesforordning (679/2016).

Registeransvarlig

Luoman Puutuote Oy
FO-nummer: 1858454-2
adresse: Lapuantie 626, FI-61450 Kylänpää
T. +45 5195 6450
e-mail: kundesupport@lillevilla.com

Kontakt vedrørende spørgsmål om databeskyttelse


Det anbefales at kontakte kundesupport@lillevilla.com i alle spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger og i situationer vedr. udøvelsen af egne rettigheder.

Personregisterets navn

Luoman Puutuote Oy’s Lillevilla netbutiks kunderegister

Baggrund for og formål med behandlingen af personoplysninger

Salg af virksomhedens produkter kræver behandling af personoplysninger. Kunderegisteret rummer behandling, godkendelse og levering af ordrer til virksomheden samt behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for fakturering. Luoman Puutuote Oy behandler udelukkende de personoplysninger, der er passende og nødvendige for virksomheden Luoman Puutuote Oy.

Personoplysninger behandles på grundlag af aftalen mellem Luoman Puutuote Oy og kunden, kundeforholdet mellem Luoman Puutuote Oy og kunden, anvendelse af denne tjeneste, Luoman Puutuote Oy’s berettigede interesse (direkte markedsføring), samtykke afgivet af kunden eller i overensstemmelse med lovgivningen. I alle ovenstående situationer behandles personoplysninger og formidlingsoplysninger udelukkende i den nødvendige udstrækning til de formål, de behandles for, og behandlingen af personoplysninger vil altid ske med respekt for kundernes integritet.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er bl.a. følgende

– Håndtering af kunderelationer, vedligeholdelse og udvikling, kundekommunikation;

– Produktion, tilbud og udviklingen af en tjeneste;

– Virksomhedsudvikling;

– Salg og markedsføring, direkte markedsføring;

– Kunde- og markedsundersøgelser, produktvurderinger;

– Overvågning og analyse af brugen af tjenesterne for bedre at kunne forstå kundernes behov og tilbyde målrettede tjenester;

– Overholdelse af lovmæssige krav samt myndighedernes forskrifter og instrukser.

Regelmæssige informationskilder

De behandlede personoplysninger kommer som regel fra følgende kilder:

  • Fra den registrerede selv

Det er nødvendigt at opgive personoplysninger for at kunne indgå en aftale med Luoman Puutuote Oy. Hvis disse oplysninger ikke angives, kan Luoman Puutuote Oy ikke indgå en aftale med kunden eller levere produkter.

Behandlede personoplysninger

Den personoplysningsansvarlige indsamler udelukkende personoplysninger fra personer, der er relevante og nødvendige for de anvendelsesformål, der beskrives i denne databeskyttelsespolitik.

Følgende oplysninger om de registrerede behandles:

– Navn, kontaktinformation: postadresse, e-mailadresse, telefonnummer. Når en ordre eller leveringsinformation afgives i en anden persons navn og adresse, gemmes også disse oplysninger.

– Information om betaling og betalingsmetode;

– Oplysninger om kundetransaktioner: hændelser og oplysninger i forbindelse med forvaltning af kunderelationen;

– Kundekommunikation: meddelelser og optagelser, hvori kunden tager del;

– Information om anvendelsen af tjenesten: f.eks. købshistorik, fakturerings-, krediterings- og betalingsoplysninger, varekurvsinformation, fragtoplysninger som leveringsmetode samt produktanmeldelser; og

– Adfærdsdata: sporing af webadfærd og brug af tjenesten vha. cookies og anden lignende teknik, hvor de indsamlede oplysninger kan omfatte kanal, webbrowser, terminal, enheds- eller cookieidentifikation, IP-adresse, sessions-ID samt tid og varigheds for sessionen, logdata.

Udlevering af personoplysninger

Personoplysninger udleveres som hovedregel ikke til tredjepart. Luoman Puutuote Oy kan anvende underleverandører eller tjenesteleverandører til drift af tjenester, distribution af produkter, kundeservice, betalingshåndtering, kredit- og betalingstjenester, håndtering og analyse af brugerdata, undersøgelser, kundekommunikation og kampagner. Virksomheder, underleverandører og tjenesteleverandører, der tilhører samme virksomhedsgruppe som Luoman Puutuote Oy må kun anvende personoplysninger til de formål, der angives i denne databeskyttelsespolitik.

Oplysningerne kan også udleveres f.eks. til myndighederne, hvis dette er påkrævet i følge lov.

Overførsel af personoplysninger til tredje land

Personoplysninger vil ikke blive overført ud af EU og EØS.

Beskyttelse af personoplysninger

Luoman Puutuote Oy behandler personoplysninger på en måde, der sigter mod at give passende beskyttelse af personoplysningerne, inklusive beskyttelse af uberettiget behandling og ufrivilligt tab, ødelæggelse eller skade.

Luoman Puutuote Oy bruger passende tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at sikre dette mål, herunder anvendelse af firewalls, krypteringsteknikker og sikre udstyrslokaler, passende erhvervelseskontrol, omhyggelig håndtering af brugernavn til informationssystemer og uddannelse af det personale, der er involveret i behandlingen af personoplysninger.

Med støtte i loven om ansættelsesaftaler (55/2001) og de hemmelighedsholdelsesaftaler, der supplerer denne, har alle ansatte, der behandler personoplysninger, tavshedspligt i spørgsmål vedrørende behandlingen af registrerede personoplysninger.

Lagringsperiode for oplysninger

Luoman Puutuote Oy gemmer kun personoplysninger i registeret i den tid, der er nødvendig for at opfylde de formål, der beskrives i denne databeskyttelsespolitik, og som kræves ifølge lov. Luoman Puutuote Oy kan være nødt til at opbevare oplysningerne i længere tid end ovennævnte periode som følge af lovmæssige krav.

Forældede og unødvendige oplysninger destrueres på passende vis. Personoplysninger indføres i registeret i den form, den registrerede har angivet dem og kan enten opdateres af den registrerede eller af Luoman Puutuote Oy efter anmodning fra den registrerede.

Profilering

Behandlingen af personoplysninger omfatter profilering. Profilering er automatiseret behandling af personoplysninger, hvor oplysningerne anvendes til vurdering af bestemte personlige aspekter for den registrerede. De registrerede profileres for at gøre det lettere at målrette direkte markedsføring og anden kommunikation baseret på deres interesser.

Profileringen påvirker ikke den registreredes ret til at handle med Luoman Puutuote Oy eller påvirker på anden måde den registrerede på væsentlig måde. Profilering udføres udelukkende med henblik på passende markedsføring til den registrerede.

Den registreredes rettigheder

Ret til adgang til personoplysninger

Den registrerede har ret til at få bekræftelse på, at personoplysninger om ham eller hende behandles og om ønsket at få en kopi af egne personoplysninger.

Ret til rettelser

Den registrerede har ret til at kræve, at fejlagtige personoplysninger om ham eller hende korrigeres. Den registrerede har også ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret ved afgivelse af nødvendig tillægsinformation.

Ret til slettelse

Den registrerede har ret til at kræve, at vedkommendes personoplysninger slettes, hvis

  1. personoplysningerne ikke længere behøves til de formål, hvortil de blev indsamlet;
  2. behandlingen af den registreredes personoplysninger udelukkende afhænger af den registreredes samtykke, og den registrerede tilbagekalder dette samtykke;
  3. den registrerede udøver sin ret til indsigelse mod behandlingen af personoplysninger eller
  4. personoplysningerne er ulovligt behandlet, eller den personoplysningsansvarlige ifølge loven har pligt til at slette personoplysningerne.

Ret til begrænsning af behandlingen

Den registrerede har ret til at begrænse behandlingen af vedkommendes personoplysninger, hvis

  1. den registrerede bestrider, at vedkommendes personoplysninger er korrekte;
  2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig, at vedkommendes personoplysninger slettes, men i stedet begærer, at brugen af dem begrænses, eller
  3. den personoplysningsansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, de oprindelig blev brugt til, men den registrerede behøver dem for at kunne fastlægge, udøve eller forsvare retslige krav.

Den registrerede har også ret til at begrænse behandlingen af vedkommendes personoplysninger i overensstemmelse med en indsigelsesanmeldelse i følge artikel 21.1 i GDPR, hvor den personoplysningsansvarlige kontrollerer, om den personoplysningsansvarliges legitime grund vejer tungere end den registreredes.

Ret til ikke at blive genstand for automatiserede handlinger

Den registrerede har ret til ikke at blive genstand for en handling, der udelukkende er funderet på automatiseret behandling, f.eks. profilering, og som har retlige følger for vedkommende eller på lignende vis påvirker vedkommende.

Ovenstående gælder ikke, hvis beslutningen er nødvendig for at indgå eller gennemføre en aftale mellem den registrerede og den registeransvarlige, hvis det er tilladt ifølge lovgivningen, eller hvis det har den registreredes udtrykkelige samtykke som grundlag.

Ret til at overføre oplysninger fra et system til et andet

Den registrerede har ret til at få udleveret de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, og som han eller hun har angivet i et strukturereret, alment anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at overføre sådanne oplysninger til en anden registeransvarlig.

Ret til at indsende en klage til tilsynsmyndigheden

Datatilsynet er den nationale tilsynsmyndighed for personoplysninger og er tilknyttet justitsministeriet. Du har ret til at henvende dig til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger strider imod gældende lovgivning.

Ændring af databeskyttelsespolitikken

Luoman Puutuote Oy udvikler løbende virksomheden og kan derfor være nødt til at ændre og opdatere sin databeskyttelsespraksis efter behov. Ændringer kan også skyldes ændringer i databeskyttelseslovgivningen. Den seneste version af databeskyttelsespolitikken kan altid findes tilgængelig i Luoman Puutuote Oy’s webbutik og på hjemmesiden, som Luoman Puutuote Oy opfordrer sig til at kontrollere regelmæssigt. Databeskyttelsespolitikken er senest opdateret 07.10.2022.

Lillevilla