Tips til montering af et Lillevilla-produkt

Lillevilla-produkter er nemme at montere, fordi alle de vigtigste dele, såsom vægplanker, allerede har den rigtige længde og form. Nu mangler du kun den sjoveste del, monteringen!

Lillevilla-produkter er produkter i såkaldt lettømmer, hvilket betyder, at monteringsmetoden er den samme som ved bygninger med tykkere tømmer. Den eneste forskel er, at byggeriet er endnu lettere. Her besvarer vi nogle ofte stillede spørgsmål. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte vores kundeserviceteam for at få oplysninger om de enkelte produkter.

Instruktionerne nedenfor er generelle. Husk at tage hensyn til landespecifikke variationer og anvendelsesmetoder, som opfylder kravene i dit lands byggestil/lovgivning.

Modelspecifikke monteringsinstruktioner, der kan downloades, er beregnet til generel information. Brug altid den monteringsvejledning, der følger med hyttepakken. Sådan sikrer du, at du har opdaterede instruktioner til den relevante produktionsserie.

Hvordan laver jeg fundamentet til min bygning i haven?

En tommelfingerregel er, at hvis bygningen ikke skal opvarmes, skal den helst opføres på et fundament med fungerende ventilation. Søjle- eller bjælkefundamenter er fungerende løsninger. Du kan også bruge et betonfundament.

De fleste modeller har instruktioner til søjlefundamenter. Sørg for, at jorden er plan og frostfri. Erstat om nødvendigt den frosne jord med grusbund. Det sikrer bygningens funktionalitet fra årstid til årstid og år efter år. Når du er færdig med underlaget og fundamentet, skal du sætte de første planker på plads, så kantplankerne kommer 5-10 mm ud over fundamentbjælkerne. På den måde løber vandet ikke ned til fundamentet, og gulvplankerne kan fastgøres ordentligt på fundamentbjælkerne. Kontroller de bærende bjælkers tværdimension, og fastgør disse bjælker på fundamentbjælkerne. Derefter kan du fortsætte med at montere væggene.

Ekstra tip: Det er en god ide at lægge tagpap mellem fundamentbjælkerne og fundamentet, så fugt fra jorden ikke trænger op i træet.

vordan skal jeg give hytten beskyttende behandling, når den er monteret?

Træ i Lillevilla-produktpakken er ubehandlet, bortset fra fundamentbjælkerne og terrasseplankerne, som er blevet behandlet med vandopløselige træbeskyttelsesmidler. Det er tilrådeligt at foretage den første beskyttende behandling af hytten umiddelbart efter monteringen med et farveløst træimprægneringsmiddel eller grundmaling, som forhindrer skimmel og misfarvning. Bygningen, herunder døre og vinduer, bør også behandles indvendigt. Den beskyttende behandling af bygningens udvendige flader kan derefter foretages enten med transparent bejdsning eller dækkende maling. Hvis du bruger maling, skal du sørge for, at den er åndbar og er egnet til plankeoverflader og ikke danner en tæt membran. Akryl- og latexmaling er ikke egnet til maling af bjælker, da de danner en ikke-åndbar membran og dermed fastholder fugten inde i bjælken. Det er ikke godt for træ og kan få træet til at rådne.

Terrassebrædderne kan behandles med forskellige farver efter ønske.

Gulvet kan behandles med egnet maling eller f.eks. bådlak (bemærk, at behandlingsmaterialet skal være holdbart til at kunne tåle slid). Du kan også behandle gulvplankerne på begge sider, før du monterer gulvet. Det beskytter gulvet mod fugt, som trækker op nedefra.

Teknos anvisninger til beskyttende behandling – download her (.pdf)

Hvilken slags tagmateriale skal man have?

Vi anbefaler tagpap eller bliktag til modeller med tagryg. Kontroller tagmaterialets egnethed til din Lillevilla, f.eks. i forhold til taghældningen. Selvklæbende tagpap (selvklæbende tætningsliste) eller EPDM-vandtætning skal bruges til modeller med skråtag og tage med let hældning. Ved fastgørelse af shingel og selvklæbende pap skal man være opmærksom på sømningspunktet. Sømning skal ske, hvor sømmet bliver dækket af filten, der kommer ovenpå.

Tegltak er strengt forbudt uden en ændring af tagkonstruktionerne, da det bliver for tungt.

For tagpap er tagkonstruktionerne klar uden yderligere ændringer. Vælg tagpapsøm ud fra tagplankernes tykkelse. Hvis det er nødvendigt, kan du bestille 17 mm lange tagpapsøm fra os til tyndere tagplanker. Til pladetag og Onduline-tagpap skal der efter behov anskaffes og monteres underlagspap og lægter. Tjek med leverandøren af tagmaterialet, og følg deres instruktioner om montering.

Husk også at tage højde for blæst og montere stormlister, så tagkonstruktionerne fastgøres til lægterne. I større modeller bruger vi gevindstænger, som skal monteres i forborede huller i trævæggenes hjørner. Instruktioner til montering af stormlister og gevindstænger kan findes i hyttens monteringsvejledning. På byggesteder, der udsættes for kraftig vind og storme, skal hytten forankres til fundamentet, og hyttens tag skal fastgøres ekstra grundigt. Det kan kræve særligt fastgørelsesudstyr, som ikke medfølger ved levering.

Skal jeg ansøge om byggetilladelse?

Det er altid tilrådeligt at tjekke, om det er nødvendigt med byggetilladelse hos den myndighed, der er ansvarlig for byggeriet i den pågældende kommune. De kommunale byggeregler kan f.eks. indeholde størrelsesbegrænsninger eller andre forhold for bygningen. Der kan du få svar på, om det kræver varsling eller byggetilladelse. Hvis der kræves ansøgning om tilladelse, skal ansøgningen vedlægges måltegninger til hvert produkt. De kan normalt findes på vores hjemmeside eller fås hos vores forhandler eller via direkte kontakt til os.

Der er store landespecifikke forskelle i kravene til byggetilladelser og visse steder også regionale forskelle. Forhør dig ad hos de bygningsmyndigheder, der er ansvarlige for byggeri i den kommune, hvor du vil bygge.

Hvor lang tid tager monteringsarbejdet, og kan jeg selv klare det?

Størstedelen af produkterne i Lillevilla-sortimentet bør kunne samles af et team bestående af to fagfolk på én dag, og man bør selv kunne klare det på cirka en weekend. Dette skøn omfatter ikke fundamentet, beskyttende behandling eller tagdækningen. Men tidskrævende forarbejdning m.m., som kræver specialudstyr, er foretaget vores fabrik, så de fleste kan uden videre problemer opføre Lillevilla-bygninger. Det kræver dog stadig en vis grundlæggende viden og færdigheder inden for byggeri. Ellers bør du alliere dig med en person med byggeerfaring, som kan rådgive dig.

Vores modeller med laftehjørner bygges normalt ud fra traditionelle træbygningsprincipper, hvilket indebærer, at lægten skal kunne klare ændringer i luftfugtigheden. Lægten sænkes om foråret og om sommeren, når plankerne tørrer, og hæves igen, når plankerne udvider sig. Derfor skal f.eks. fastgørelse af hylder eller regnvandssystemer på væggene foretages, så væggene stadig kan give sig i lodret retning. Vores modeller med cityhjørner har derimod en tendens til at have en fast struktur, hvor der ikke forekommer den samme ændring i lægtens højde, og det bør man tage i betragtning ved bygning og udstyring af en hytte.

Karmene på store pardøre og vinduer leveres i dele og skal samles på byggestedet. På den måde kan de bedst være i pakken og forbliver intakte hele vejen hen til byggestedet. Lav først eventuel karmfastgørelse på fodstykket, når dørkarmen sidder i tværrammen, og døren fungerer korrekt, mellemrummet mellem dørbladene i midten er lige stort foroven og forneden, spærrebladet kan nå ind i mellemrummet, og dørene forbliver lukket selv uden lås.

Er det muligt at ændre bygninger?

Det er ikke muligt at få Lillevilla-produkter med personlige ændringer (eksklusive 70 mm-modeller) eller alternative planketykkelser. De fleste modeller kan dog opføres spejlvendt, eller du kan bytte om på vinduets og dørens placering på samme væg. Bemærk dog, at hængningen på døre og vinduer forbliver den samme som tidligere. Det er muligt at øge antallet af vinduer og døre ved selv at lave vindues- og døråbninger i væggene. En ekstra dør eller vindue kan bestilles fra vores fabrik med en leveringstid på ca. 14 dage.

Lillevilla